You are here

Документи

Извештај за работата на Слободен софтвер Македонија во 2006 година

Слободен софтвер Македонија во 2006 година се посвети на подигнување на јавната свест за прашањата поврзани со слободниот софтвер. Ова беше остварено преку организирање на повеќе настани: инсталационен фестивал во април 2006, меѓународна работилница за употребата на слободен софтвер во владините институции и образованието во октомври 2006, учество на конференцијата е-Општество.мк 2006 и конечно стартување на циклусот работилници „Сподели знаење“ на ФЕИТ во декември 2006. Во 2006 година се одржаа и веќе традиционалните предавања на Правниот и Економскиот факултет во Скопје. Инсталациониот фестивал кој се одржуваше по трет пат, за прв пат вклучи и предавања и работилници, па посетителите покарај тоа што можеа да добијат инсталација на слободен софтвер, можеа да видат и како тие системи се користат за работа, и да чујат предавања за слободниот софтвер и авторските права.

Меѓународната работилница беше организирана во соработка со UNDP Albania. Гостите од Република Албанија кои ја посетија Македонија во два дена можеа да се запознаат со начините и местата на употреба на слободниот софтвер во владините институции и образованието во Македонија. Работилницата беше оцената како успешна на општо задоволство на сите вклучени странки, со изразена желба за понатамошна соработка во иднина.

Конференцијата е-Општество.мк во организација на фондацијата Метаморфозис беше уште еден настан каде Слободен софтвер Македонија зема активно учество, како на пленарните сесии, така и преку организирање на работилници. За време на конференцијата беше остварена соработка и со Мултимедијалниот институт МАМА од Република Хрватска.

Работилниците „Сподели знаење“ кои во декември започнаа на ФЕИТ се последната активност во 2006-тата година. Покрај намерата преку овие работилници да се промовира слободен софтвер и корисни вештини поврзани со него пред се за студентите на ФЕИТ (но и за сите други заинтересирани), овие работилници се одлична можност во Скопје да се создаде неформална група луѓе која ќе гравитира кон слободниот софтвер. Вака можеби се удираат темелите на идниот скопски линукс клуб.

Покрај овие активности, Слободен софтвер Македонија преку целата 2006-та година во континуитет учествуваше како советодавец на проектот на UNDP Македонија за промовирање на слободен софтвер и софтвер со отворен код во локалната самоуправа во Република Македонија. Улогата на организацијата пред се беше насочена кон давање предлози, идеи и насоки за подобро спроведување на проектот. За таа цел беше изготвен и документот со препораки до UNPD. Исто така, Слободен софтвер Македонија до UNDP Македонија, предлагаше експерти за слободен софтвер кои во рамките на проектот можат да извршат определени активности.

Од она што не е остварено, а беше планирано, вреди да се спомена доцнењето со изработката на новите веб страници на организацијата. Но, бидејќи најголем дел од работата во рамките на организација е на волонтерска основа, останува надеж ова да се спроведе во текот на 2007 година.

Финансиски информации

За својата работа во 2006 година, Слободен софтвер Македонија доби директна надокнада за спроведување на меѓународната работилница за UNDP Albania. Согласно финансиските насоки на организацијата, за своите потреби Слободен софтвер Македонија располага со 20% од средствата (околу 240 EUR од околу вкупно 1200 EUR). Сепак, мора да се напомене дека по исплаќањето на трошоците за организација, хонорари за предавачите и другите надворешни лица, членовите на организацијата: Новица Наков, Дамјан Георгиевски, Игор Стаматовски и Георги Станојевски, се откажаа од средствата кои според буџетот на проектот требаше да им припаднат и истите ги донираа на организацијата. Исто така, Мирослав Јовановиќ ги донираше средствата кои требаше да ги добие како предавач. Со ова, на организацијата на располагање и останаа околу 550 EUR за кои собранието треба да даде препорака за која намена да се искористат во 2007 година.

Работни препораки до UNDP

Слободен софтвер Македонија е поканета да учествува во проектот „Support to e-Governance initiatives based on Free/Open Source Software at the local level in FYR Macedonia“ поддржан од програмата за развој на Обединетите нации во Република Македонија (UNDP). Како наш придонес во подобра имплементација и развој на проектот, го спремивме овој документ кој ќе биде презентиран на одборот за советување кој е оформен како тело на проектот. Во тоа тело членуваат ЗЕЛС, Фондацијата Метаморфoзис и претставници на UNDP. Документот ќе биде презентиран на следниот состанок на ова тело. Слободен софтвер Македонија го објавува достапен за јавноста.

Тука може да ги преземете препораките за работниот план на UNDP за проектот „Support to e-Governance initiatives based on Free/Open Source Software at the local level in FYR Macedonia“.

Национална стратегија за информатичко општество

Како резултат на досегашната работа на т.н „Таск-форс“ (работна група!) направени се неколку документи за изработка на Национална стратегија за информатичко општество. Документите се достапни на http://www.mango.org.mk.

Ова се коментари и препораки на „Слободен софтвер Македонија“ за користење на слободен/отворен софтвер во секторите дефинирани како столбови во Нацрт-Стратегијата за развој на информатичко општество.

Мислиме дека во стратегијата треба да се истакне користењето на слободен/open-source софтвер, што впрочем е и дел од препораките на Европската комисија (според документот наведен во фуснота 6 на страна 48 од стратегијата, но и во други документи на Унијата). Поентите кои се особено важни и кои треба да се вклучат во стратегијата се објаснети подолу.

Потребата за користење на слободен/open-source софтвер во Е-влада произлегува од основните гаранции на правната држава:

  • Слободен пристап на граѓаните до јавните информации;
  • Трајност на јавните податоци;
  • Безбедност за граѓаните и државата.

За да се гарантира слободниот пристап на граѓаните до јавните информации, неопходно е форматот во кој се чуваат податоците да не биде врзан за единствен снабдувач. Употребата на стандардни и отворени формати дава гаранција за овој слободен пристап, ако е потребно и преку креирање на компатибилен слободен софтвер.

За да се гарантира трајноста на јавните податоци, неопходно е корисноста и одржувањето на софтверот да не зависи од добрата волја на снабдувачите, или монополските услови кои тие ги наметнуваат. Заради овие причини на државата и требаат системи чиј развој може да биде гарантиран со достапноста на изворниот код.

За да се гарантира националната безбедност и безбедноста на државата, неопходно е таа да се потпира на системи без елементи кои дозволуваат контрола од трети лица, или несакана трансмисија на податоци до трети лица. Потребни се системи со код кој е јавно достапен за да биде возможна инспекција како од државата, така и од граѓаните и од други експерти. Ова ќе овозможи и поголема безбедност бидејќи познавањето на изворниот код ја елиминира можноста за таканаречен „шпионски код“.

Истовремено, со слободен/open-source софтвер се засилува безбедноста на граѓаните, и во нивната улога како легитимни сопственици на информациите со кои управува државата, и во нивната улога како корисници. Во вториот случај, слободниот/open-source софтвер ќе овозоможи широка достапност на софтвер кој нема „шпионски“ компоненти со што се заштитува приватноста и индивидуалните слободи.

Прашањата во врска со обезбедување на приватноста и безбедноста на податоците се особено важни за Е-Здравство и Е-граѓани. Ова нема потреба подетално да се објаснува.

Бидејќи, и како што се вели во самата стратегија, образованието и знаењето се основи на секој напредок на човештвото и се фундаментално право на секој човек, во делот Е-Образование треба да му се посвети посебно место на слободниот/open-source софтвер. Тука се важни неколку точки: финансиските придобивки, кои ќе ги објасниме подоцна, придобивките за самиот образовен процес, како и етичката/моралната димензија која произлегува од слободниот/open-source софтвер.

Придобивките за образовниот процес се повеќе од јасни. Слободниот/open-source софтвер им дозволува на учениците да научат како софтверот работи. Кога учениците ќе дојдат во своите тинејџерски денови, некои од нив ќе сакаат да научат се што може да се научи за нивниот компјутерски систем и неговиот софтвер. Таа е возраста кога луѓето кои ќе бидат добри програмери треба да учат. За да научат добро да пишуваат софтвер, учениците треба да читаат многу софтвер и да пишуваат многу софтвер. Тие треба да читаат и разберат вистински програми кои луѓето навистина ги користат. Тие ќе бидат мошне љубопитни да го читаат изворниот код на програмите кои тие ги користат.

Неслободниот софтвер, од друга страна, ја одбива нивната жед за знаење; тој вели: „Знаењето кое го сакате е тајно, учењето е забрането!“. Слободниот/open-source софтвер ги поттикнува сите да учат. Тој го одбива монополизирањето на знаењето. Учениците од било која возраст треба да се поттикнуваат да читаат изворен код и да учат колку што сакаат. Училиштата кои користат слободен/open-source софтвер ќе го поттикнат развојот на оние кои имаат дарба за работа со софтвер.

Училиштата имаат задача да ги научат учениците на основни факти и корисни вештини, но тоа не е нивната единствена задача. Најфундаменталната работа на училиштата е да ги научат луѓето да бидат добри граѓани и добри соседи: да соработуваат со другите на кои им е потребна помош. Во областа на компјутерите, ова значи образување за тоа дека софтверот треба да се споделува. Основните училиште, пред сите други, треба да им кажат на своите ученици: „Ако носите софтвер на училиште, мора да го споделите со другите деца.“

Секако училиштето мора да го практикува она што го учи: сиот софтвер инсталиран од училиштето треба да биде достапен за учениците да можат да го копираат, да го носат дома и да го редистрибуираат. Ова е етичката димензија. Со ова училиштата ќе ги учат учениците на начин на живот кој позитивно ќе придонесува во општеството.

Слободниот/open-source софтвер е поефтин. Ова е така бидејќи неговото производство и имплементација не зависи од единствен снабдувач и конкуренцијата која постои на пазарот овозможува формирање на ниски цени. Цените (трошоците) кои се плаќаат пак се однесуваат само на имплементацијата и одржувањето на системите, а не и на скапи лиценци. Оттука финансиските придобивки и заштеди за образованието кое скоро никогаш нема доволно пари се очигледни. Ова исто така важи и за сите корисници на буџетски средства кои ќе можат да остварат значителни заштеди.

Имплементацијата и одржувањето на слободен/open-source софтвер во сите овие (јавни) институции ќе значи развивање на домашна софтверска индустрија со што ќе се формираат и нови работни места, и потенцијално ќе се остварат и можности за креирање на извозно ориентирани сектори од кои придобивките за целото македонско општество ќе бидат значајни.

Конечно, законодавството кое треба да се однесува на користењето на софтвер во јавните служби, сервисите како Е-влада и сите сродни сервиси наведени во стратегијата, како и друга регулација, треба да пропишат стандарди за софтверот кој ќе се користи за овие цели. Овие стандарди треба да се однесуваат на контролата која ќе се има врз софтверот и форматите на податоците, при што особено внимание треба да се обрати на користење на отворени формати и софтвер со достапен код и нерестриктивни лиценци.

Сето ова е причина поради која мислиме дека Македонија не смее да си дозволи да го игнорира слободниот/open-source софтвер во стратегијата за развој на информатичко општество.

Конечно, ова не го измисливме ние - тоа е пракса низ целиот свет. Во европа слободниот/open-source софтвер е вклучен во развојната политика на унијата и на членките, а во некои земји целиот софтвер кој се користи во јавните институции мора да биде слободен/open-source софтвер (тоа не исклучува ниту една компанија да конкурира со својот софтвер на тие пазари, тоа само значи дека софтверот мора да ги задоволи критериумите тој да биде слободен, со отворен код и без рестриктивни лиценци за да смее се користи во јавните институции).

Стратегијата треба да го земе предвид и тоа што UNESCO го смета слободниот/open-source софтвер како светско културно наследство.

Страници

Subscribe to RSS - Документи