You are here

Информации за контакт со Слободен софтвер Македонија

Информации за контакт

Општи информации: <info Е-пошта slobodensoftver.org.mk>.

Луѓе

Официјални претставници на организацијата се:

  • Дамјан Георгиевски - претседател, е-пошта: <damjan Е-пошта slobodensoftver.org.mk>;
  • Андреј Трајчевски - потпретседател, е-пошта: <andrej.trajcevski Е-пошта slobodensoftver.org.mk>;
  • Христијан Бурмузоски - секретар, е-пошта: <hristijan.burmuzoski Е-пошта slobodensoftver.org.mk>;

Дознајте повеќе информации за Слободен софтвер Македонија или видете го списокот со сите членови.