You are here

Реакција по повод тендерот за локализација на Edubuntu

Во рамките на своите активности, „Слободен софтвер Македонија“ посветува значајно внимание на проблемите со локализација на слободниот софтвер на Македонски. Досега, организацијата, преку својата соработка со заедницата на корисници на слободен софтвер, има учествувано во локализација на позначајните софтверски пакети, како OpenOffice.org, Mozila Firefox, KDE, Gnome, Ubuntu Linux, Fedora Linux и др.

Поради овие локализациски активности, во Македонија е воспоставена заедница на локализатори кои веќе неколку години се грижат за превод на овие програмски пакети.

Имајќи предвид дека тендерот на USAID/AED/PEP (RFP 01/2008-ICT) за локализација на слободен софтвер за потребите на Edubuntu имплементацијата во образованието во Република Македонија, вклучува програми на кои веќе заедницата има работено, „Слободен софтвер Македонија“ има неколку забелешки:

1. Изненадени сме дека „Слободен софтвер Македонија“ не е консултирана, која е единствена во Република Македонија континуирано води грижа за локализација уште од самиот почеток на нејзиното основање. За овој тендер дознавме случајно, преку компании и организации кои ќе учествуваат на тендерот и побараа наша помош, бидејќи сме единствени кои имаме технички познавања од проблематиката;

2. Во оваа смисла, заобиколена е и заедницата на локализатори, која во текот на последните 10 години има инвестирано многу време и ентузијазам за да обезбеди значителен дел од множеството слободни софтверски пакети на македонски јазик;

3. Скоро сите софтверски проекти ја организираат локализацијата преку тимови за локализација кои се во редовна комуникација со матичниот проект и го „одржуваат" преводот. Без соработката со овие тимови, добитникот на тендерот нема да може да обезбеди финален производ. Никаде во тендерот не е наведена обврска на добитникот да соработува со овој локализациски тим ниту да се координира за терминологијата;

4. Значаен дел од програмите (според квантумот за преведување) се веќе локализирани. Зарем добитникот на тендерот ќе биде финансиски компензиран за работа која некој друг веќе ја направил?

5. Во тендерот, не постои ставка која бара од добитникот да ги врати преводите назад кон матичниот проект. Таквата ставка обезбедува поширока корист од преведените програми и дистрибуција на преводот надвор од образовните институции до сите корисници на софтверот.

6. Најмногу сме загрижени за кампањското третирање на локализацијата на програмите. Локализација значи континуирано преведување низ повеќе верзии на програмите, т.е одржување на превод, а не само еднократна активност. Со ваков начин на реализација на проектот, постои опасност од демотивирање на постоечката заедница на локализатори. Сметаме дека мора да се најде начин и да обезбедиме одржливост на веќе постоечките локализаторски процеси, кој ќе ја земе предвид заедницата чиј интерес е одржување на преводите.

Слободен софтвер Македонија стои на располагање за консултација за било кое прашање во врска со слободниот софтвер.