You are here

ОДЛУКА за насоките за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

Се донесуваат насоките за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Одлуката стапува во сила на денот на нејзинотo донесување.

13.02.2011
Скопје

Претседавач на собранието
Миша Поповиќ

ПрилогГолемина
PDF icon odluka-nasoki-za-redovni-sostanoci-13.02.pdf21.18 KB