You are here

Протест против SOPA

Слободен софтвер Македонија се придружува на светскиот протест против Stop Online Piracy Act -- регулатива која се заканува на слободниот и отворен интернет.

Покрај многуте онлајн ресурси од кои можете да научите нешто околу ова, текстот на EFF прави добар осврт.