You are here

Насоки за раководење со проекторот на Слободен софтвер Македонија

Овој документ ги дефинира правилата според кои проекторот што е во сопственост на Слободен софтвер Македонија ќе се отстапува на користење на други лица или организации.

  1. Слободен софтвер Македонија има предност на користење на проекторот. Доколку проекторот е планиран за некоја активност на Слободен софтвер Македонија, тогаш нема да биде достапен за други лица или организации.
  2. Проекторот е достапен само за јавни настани што се од општ интерес.

Забелешка: Овој документ го донесе собранието на Слободен софтвер Македонија на 10.01.2009 година во Скопје.

За повеќе информации како практично се спроведуваат овие насоки, посетете ја страницата „Проектор“.