You are here

Гоце Митевски

Гоце Митевски

Гоце Митевски е еден од поновите членови на Слободен софтвер Македонија. Иако членството му започнува официјално во март, 2013 година, во активностите на организацијата е вклучен од поодамна.

Како независен дизајнер многу пати има учествувано во разни проекти на организацијата. Еве некои од позначајните:

Најголем дел од неговите активности во иднина ќе бидат насочени кон остварување на поголема соработка со организацијата Mozilla. Како официјален претставник на Mozilla (Mozilla Rep) за Р. Македонија, Гоце ќе работи на повторно активирање на локалната заедница на корисници преку организирање на настани и конкретни проекти поврзани со мисијата на Mozilla.