You are here

Записник од годишното собрание на Слободен софтвер Македонија за 2017 година

Согласно одредбите на Статутот на Слободен софтвер Македонија, годишното собрание на здружението се одржа на 28.03.2017 (вторник) во хаклабот КИКА со почеток во 18.15 часот.

Годишното собрание го отвори претседателката на здружението, во функција на претседавачка на собранието, Јованка Гулицоска, со констатација дека на собранието присуствуваат, претседателката Јованка Гулицоска, потпретседателот Дамјан Георгиевски и членовите на здружението Ана Ристеска и Гоце Митевски. Отсутни на собранието беа членовите Александар Лазаров и Божидар Проевски.

Претседавачката на собранието констатираше дека се исполнети условите за полноважно заседавање на собранието и го замоли Гоце Митевски да го води записникот. Потоа го претстави дневниот ред, според поканата за собранието.

  1. Годишен извештај за 2016 година
  2. Избор на нов секретар
  3. Избор на нови членови на здружението
  4. Програма за 2017 година
  5. Разно

1. Годишен извештај за 2016 година

Собранието заклучи дека во 2016 година организацијата успешно ги исполни поголемиот дел од програмските активности според програмата за 2016 година.

Членовите на здружението се сложија дека потребно е повеќе време да се посвети на содржините на сајтот на организацијата.

2. Избор на нов секретар

За секретарка на здружението беше избрана Ана Ристеска.

3. Избор на нови членови на здружението

Членовите на здружението констатираа дека нема потреба од избор на нови членови бидејќи нема пријавени соработници што се заинтересирани за членство.

4. Програма за 2017 година

Членовите на здружението се сложија дека програмата за 2017 година ќе биде утврдена на дополнително собрание.

5. Разно

Членовите на здружението разговараа за реновирање на просториите во коишто е сместено здружението. Констатирана беше итната потреба за реновирање на дел од просториите.

Во 20 часот на 28.03.2017, претседавачката го затвори собранието поради исцрпување на сите точки од дневниот ред.

Хаклаб КИКА
Скопје 28.03.2017 г.

Записничар на собранието
Гоце Митевски

Претседавачка на собранието
Јованка Гулицоска