You are here

Илин Петковски

Илин Петковски

Илин Петковски е еден од поновите членови на Слободен Софтвер Македонија. Иако стана член во 2012,
тој е инволвиран е во активностите на организацијата уште од самите почетоци.

Илин живее во Република Чешка и работи како Information Security Analyst во Red Hat, Inc.
Исто така Илин е студент на ЈИЕ Универзитетот на смерот за Компјутерски Науки.

Покрај работата и студиите, главни интереси има во автоматизација на процеси, анонимност, data mining и дигитална слобода.

Со Илин може да контактирате на е-пошта: <ipetkovski atslobodensoftver.org.mk>